Πινακίδες σήμανσης ΚΟΚ

Περιγραφή : Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οίκο του εξωτερικού. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 —12 χρόνια ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ώστε να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον σοβαρότατο σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται αλλά και για να μεγιστοποιούν την διάρκεια ζωής τους. Για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τις ρυθμιστικές, τις πρόσθετες και τις μικρές πληροφοριακές χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2. Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τμ. θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ αλουμινίου κράματος τύπου 6060 τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων σήμανσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών. Σήμερα χρησιμοποιούνται τριών ειδών αντανακλαστικές μεμβράνες ανάλογα με τη χρήση τους. Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. Η εταιρεία μας κατασκευάζει πινακίδες για όλες τις χώρες του κόσμου.