ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ

Σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα απαιτείται η αλλαγή της μόνιμης οριζόντιας σήμανσης με προσωρινή (εργοταξιακή διαγράμμιση).

Η εταιρία μας, με εμπειρία στις διαγραμμίσεις πάνω από 40 χρόνια και προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο, μπορεί να επέμβει άμεσα, να αποξηλώσει την μόνιμη σήμανση και να πραγματοποιήσει την επαναδιαγράμμιση ακόμη και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Η εργοταξιακή διαγράμμιση είναι προσωρινή και γίνεται αποκλειστικά με κίτρινο χρώμα.