ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Οι πληροφοριακές πινακίδες δημοσιότητας έργου είναι πινακίδες που πληροφορούν το κοινό για τα βασικά στοιχεία του έργου, δηλαδή τον φορέα υλοποίησης (επίβλεψης), τον τίτλο (συνοπτική περιγραφή), τον ανάδοχο, τον χρόνο ολοκλήρωσης, τον προϋπολογισμό και την χρηματοδότησή του. Τα εμβλήματα και τα χρώματα των πινακίδων έργου διαφέρουν ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης, την πηγή χρηματοδότησης ή το πρόγραμμα ένταξής του. Η τοποθέτησή τους είναι υποχρεωτική, γίνεται οπωσδήποτε στην αρχή και το τέλος του έργου αλλά και σε ενδιάμεσες θέσεις, αν υπάρχουν περισσότερες προσβάσεις σε αυτό. Οι πινακίδες αυτές κατασκευάζονται από επίπεδα ή διαμορφωμένα φύλλα αλουμινίου, με υπόβαθρο και γράμματα αντανακλαστικά. Ο τρόπος κατασκευής, οι ακριβείς αναγραφές και ο τρόπος τοποθέτησης περιγράφονται αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης των έργων και γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Προδιαγραφή : Συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 12899-1. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE 1922-CPR-0244