ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ

ΚΟΚ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ

Η κατασκευή των πινακίδων σήμανσης του Κ.Ο.Κ. διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ 303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οίκο του εξωτερικού. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 —12 χρόνια ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ώστε να επιτελούν κατά τον καλύτερο τρόπο τον σοβαρότατο σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται αλλά και για να μεγιστοποιούν την διάρκεια ζωής τους. Για τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, τις ρυθμιστικές, τις πρόσθετες και τις μικρές πληροφοριακές χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο αλουμινίου. Εάν οι επίπεδες πληροφοριακές πινακίδες υπερβαίνουν το 1 τμ. θα πρέπει να ενισχύονται με πρόσθετες νευρώσεις ώστε να αποκτούν τις απαιτούμενες αντοχές. Για τις μεγαλύτερες πληροφοριακές πινακίδες γεφυρών χρησιμοποιούνται φύλλα από προφίλ αλουμινίου τα οποία συναρμολογούμενα κατά πλάτος μεταξύ τους σχηματίζουν την τελική επιφάνεια της πινακίδας. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων σήμανσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αντανακλαστικών μεμβρανών. Σήμερα χρησιμοποιούνται τριών ειδών αντανακλαστικές μεμβράνες ανάλογα με τη χρήση τους. Τύπου Ι, Τύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙΙ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα χρήσης υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. Η εταιρεία μας κατασκευάζει πινακίδες για όλες τις χώρες του κόσμου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΟΚ ΦΩΤΕΙΝΕΣ 

Περιγραφή : Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως στις νησίδες χρειάζεται η τοποθέτηση φωτεινών πινακίδων Κ.Ο.Κ., ώστε κατά τη διάρκεια της νύκτας να υπάρχει ασφαλέστερη πληροφόρηση των οδηγών. Όλα τα είδη των φωτεινών πινακίδων Κ.Ο.Κ. κατασκευάζονται σε διαφορετικά μεγέθη. Η κάσα τους είναι από προφίλ αλουμινίου απολύτως στεγανού. Οι λυχνίες φωτισμού είναι φθορίου 220 —240 V και για την περίπτωση ατυχήματος υπάρχει πίνακας απομόνωσης και μετατροπή της τάσης από 220 V σε 12 V.