ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Στην σήμανση του οδικού δικτύου, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η στήριξη των πινακίδων. Η στήριξη γίνεται επάνω σε στύλους και σε δικτυώματα.

Οι Στύλοι στήριξης των πινακίδων είναι μεμονωμένοι, απλοί, σωληνωτοί ορθοστάτες (κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής). Είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (< 2 m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν θερμώ, διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12899 και ΕΝ 10255.

Τα Δικτυώματα είναι ειδικές κατασκευές επάνω στις οποίες στηρίζονται οι μεγάλου μεγέθους πινακίδες (για πινακίδα ίση ή μεγαλύτερη από 2 m2 και μικρότερη ή ίση από 60 m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι εν θερμώ διαφόρων μηκών και διαμέτρων. Αποτελούνται από δύο κατακόρυφους ιστούς σωληνωτής διατομής. Οι σωλήνες στήριξης και σταθεροποίησης συγκολλούνται οριζόντια.

Στην εργοταξιακή σήμανση, εξαιτίας της ανάγκης μεταφοράς των πινακίδων σε διαφορετικά σημεία του έργου, χρησιμοποιούνται για την στήριξή τους και τρίποδες ή ειδικές κατασκευές Λ.

 

 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Οι σωλήνες στήριξης είναι φέροντα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται οι σχετικά μικρού μεγέθους πινακίδες (<2m2) όταν αυτές τοποθετούνται δίπλα στον κυκλοφοριακό χώρο. Κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους εν θερμώ διαφόρων μηκών και εξωτερικών διαμέτρων σύμφωνα με Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή περί Μεταλλικών Στύλων Στήριξης Πινακίδων που έχει εγκριθεί με την ΒΜ5/Ο/40124/30.09.80 απόφαση (ΦΕΚ 1061/Β/13.10.80) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως έχει διορθωθεί και ισχύει σήμερα. Η εταιρεία μας μπορεί να κόψει τους σωλήνες στο επιθυμητό μήκος και να δημιουργήσει τις κατάλληλες οπές για την τοποθέτηση των πινακίδων σε οποιαδήποτε διάμετρο ζητηθεί.