Στηθαία

Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ) ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έχουν σκοπό τη συγκράτηση κάθε οχήματος που παρεκκλίνει από την κανονική πορεία και κινδυνεύει είτε να περάσει έξω από το κατάστρωμα της οδού είτε να βρεθεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ παραδίδει στην αγορά συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, όλων των κατηγοριών, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ1317.

Η εταιρεία μας μπορεί να παραδώσει: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 1317).

Σύμφωνα με το EN 1317, οι περισσότερο διαδεδομένοι τύποι συστημάτων αναχαίτισης είναι:

  1. Μονόπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών.
  2. Αμφίπλευρα Μεταλλικά Στηθαία Ασφαλείας Οδών.
  3. Στηθαία Τεχνικών Έργων.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 1317 οι κατηγορίες επίδοσης των στηθαίων καθορίζονται από
τους παρακάτω παράγοντες:

  1. Την ικανότητα συγκράτησης. Στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ1317
  2. περιγράφονται οι κατηγορίες N2, H1, H2, H4)
  3. Το λειτουργικό πλάτος (W)
  4. Την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης (κατηγορία A ή B)

Επίσης η εταιρεία μας μπορεί να παραδώσει:

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ 

(σύμφωνα με τις Ελληνικές Προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 189/1988) και τις εκάστοτε Τεχνικές Συγγραφές Υποχρεώσεων)

Η προστασία από την διάβρωση των Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων επιτυγχάνεται με την εμβάπτιση τους σε εν θερμώ λουτρό ψευδαργύρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 1461.

Η εταιρεία μας διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την εγκατάσταση όλων των τύπων στηθαίων, και πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό για τη σωστή τοποθέτηση των προτεινόμενων συστημάτων σύμφωνα με τους τεχνικούς φακέλους των κατασκευαστών.


© 2024 ODOSIMANSI ALL RIGHTS RESERVED / DWHITE PRODUCTION
All trademarks, logos and brands are property of their respective owners.
All company, product and service names used in this website are for identification purposes only.
Responsible Disclosure Policy for Security Researchers
Top
odosimansi